Տուրիզմի  ձևերը և երթուղիները

Տուրիզմի  ձևերը և երթուղիները
Ազգային պարկում և հարակից տարածքներում առաջարկվող տուրիզմի ձևերը կարելի է բաժանել 2 գլխավոր տիպերի` հատուկ և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող:  Հատուկ (նեղ մասնագիտացված) ձևերը կարող են լինել ինչպես դասական տուրիստական ուղևորությունների, այնպես էլ հետազոտական արշավախմբերի տեսքով: Դրանց շարքին են դասվում` վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի դիտարկման (wildlife watching), oրինակ` թռչնադիտական (birdwatching), բուսաբանական, գեոէկ

Սպասարկման և առողջարանական ռեսուրսներ

Սպասարկման և առողջարանական ռեսուրսներ
ՙՍևան՚ ազգային պարկի կարևորագույն բուժիչ ռեսուրսներն ու գործոններն են` ավազանի բարձր լեռնային կլիման, մաքուր լեռնային օդը, օպտիմալ ջերմաստիճանները, խոնավությունը, արևաշատությունը, ինտենսիվ ուլտրամանուշակագույն ռադիացիան, հանքային բուժիչ ջրերը, բուժիչ ցեխերը, գեղատեսիլ լանդշաֆտները: Սևանի ավազանի շատ տեղերում հրաբխային լեռնաշղթաների լավային ծածկույթների տակից բխում են պարզ ու սառնորակ աղբյուրներ: Հանդիպում են նաև հանքային աղբյուրներ, որոնցով առանձնապես ...

Սևանա լճի ավազանը

Սևանա լճի ավազանը
Սևանա լճի ավազանը կազմում է 3649 կմ2, իսկ լճի ընդհանուր մակերեսը 1247 կմ2: Ավազանի և լճի հարաբերակցությունը կազմում է 2.45, որը բավականին փոքր է, եթե մենք հաշվի առնենք, որ միջինում այսբհարաբերակցությունը կազմում է մոտ 10:1: Սևանա լճի ավազանի երիտասարդ երկրաբանական կառուցվածքը հատկանշված է լանդշաֆտների լայն բազմազանությամբ` բազալտային լավայի և հրաբխային տարբեր գոյացումների ծագումնաբանական առանձնահատկություններով: Լճի ավազանում գերակայում են 400 կմ տարածությ...

Տուրիստական երթուղիներ

Տուրիստական երթուղիներ
Ազգային պարկում և հարակից տարածքներում առաջարկվող տուրիզմի ձևերը և համապատասխան երթուղիները հիմնվում են 11.1 բաժնում ներկայացված այցելուների հիմնական տեսակների վրա: Պայմանականորեն, Ազգային պարկի տուրիզմի ձևերը կարելի է բաժանել 2 գլխավոր տիպերի` հատուկ և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող: Հատուկ (նեղ մասնագիտացված) ձևերը կարող են լինել ինչպես դասական տուրիստական ուղևորությունների, այնպես էլ հետազոտական արշավախմբերի տեսքով: Դրանց շարքին են դասվում. ...