<<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Սևանի մասնաճյուղը կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանում է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին, <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>,  <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: Մասնաճյուղն ապահովում է իրեն հատկացված տարածքի բնական էկոհամակարգերի ու կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանությունը, վերարտադրությունը, վերականգնումը, հաշվառումը, գույքագրումը, մոնիթորինգի իրականացումը, ինչպես նաև պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործումը: Մասնաճյուղի կողմից պարկի պահպանական գոտու տարածքում իրականացվում է Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված, էնդեմիկ և հազվագյուտ բույսերի պահպանությունն ու բնական վերարտադրությունը, արժեքավոր դեղաբույսերի պահպանությունը, բնական վերարտադրությունը և բնապահպանական նորմերին համապատասխան օգտագործումը, ինչպես նաև Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված, էնդեմիկ և հազվագյուտ կենդանիների պահպաննությունն ու բնական վերարտադրությունը: Սևանի մասնաճյուղի ևս մեկ գործառույթ է իրականացնել մասնաճյուղի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների` Սևանա վանքի, բնության հուշարձանների` <<Քարե Ծով>> չինգիլների (Լճաշեն-Չկալովկա հատված) և այլ բնության հուշարձանների պահպանությունն ու զբոսաշրջային նպատակներով օգտագործումը: Մասնաճյուղի այլ գործառույթներ են. Ձկնգետ գետի և սեզոնային գետակների ջրային ռեժիմի պահպանությունը, մարդու գործունեության հետևանքով պարկի բնական էկոհամակարգի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելումը և խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումների իրականացումը, սահմանված կարգով հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացումը, իր իրավասության շրջանում զբոսաշրջության կազմակերպումը (այդ թվում նաև էկոզբոսաշրջության) և այլն: Սևանի մասնաճյուղի տարածքն ընդգրկում է Ծովազարդ և Լիճք համայնքների միջհամայնքային սահմանագծից մինչև Դրախտիկ համայնք ընկած տարածքը: Մասնաճյուղն ունի թվով 19 աշխատակից:

Մասնաճյուղի ղեկավար` Թովմասյան Սպարտակ Ալեքսանի
հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Սևան Նաիրյան 178

Թողնել պատասխան